Bel ons
Menu Menu

Werkwijze toewijzing huurwoningen

Werkwijze Jack Frenken Makelaars en adviseurs bij het aanbieden van huurwoningen ter voorkoming van woondiscriminatie

In het kader van de wet Goed Verhuurderschap (wet ‘GV’) dienen wij als verhuurbemiddelaar bij het aanbieden van huurwoningen te beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie. Hieronder omschrijven wij de werkwijze van ons kantoor.

Verbod tot discriminatie

Wij accepteren geen discriminerend gedrag. Binnen het selectieproces om tot de meest passende kandidaat huurder voor een huurwoning te komen maken wij dan ook geen onderscheid op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Zie voor meer informatie onderstaande link:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Wat wij vragen aan gegevens

Bij interesse in een aangeboden huurwoning ontvangen kandidaten een inschrijfformulier. Middels ons inschrijfformulier zullen wij onderstaande gegevens opvragen:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • legitimatiebewijs;
 • samenstelling gezin;
 • wel of geen huisdieren;
 • bron en hoogte van het inkomen (met bewijsstukken);
 • of u in het bezit van een huurwoning en de huurprijs en/of een verhuurdersverklaring;
 • of u in het bezit bent van een koopwoning en of deze verkocht is.

Onze selectieprocedure

Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Hieronder kunt u nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven.

Bij de openbare aanbieding van de woning kunt u bij interesse reageren op de in de aanbieding aangegeven wijze (veelal middels gangbare communicatiemiddelen zoals e-mail en/ of telefoon) en nemen wij hierover contact met u op. Middels ons inschrijfformulier zullen wij bovenstaande gegevens opvragen en deze toetsen. Bij het toetsen hanteren wij één of meerdere van de onderstaande objectieve selectiecriteria.

De selectiecriteria

 • Inkomen: als voor de aangeboden woning een minimale inkomenseis geldt, dan is de hoogte hiervan vermeld in de advertentie. Wij houden rekening met uw inkomen in verhouding tot de huurprijs. Een vastgestelde minimale inkomenseis geeft de verhuurder financiële zekerheid.
 • Het type inkomen: wij kijken ook naar het type inkomen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, AOW, pensioen of (zelfstandig) ondernemerschap. Uw inkomstenbron is namelijk relevant voor de verhuurder om uw financiële positie – en daarmee zijn financiële zekerheid – te beoordelen. Ook eventuele andere inkomstbronnen zoals bijvoorbeeld een garantstelling, erfenis en/of alimentatie spelen een rol in deze beoordeling.
 • De samenstelling van het huishouden: het is belangrijk dat de samenstelling van de bewoners goed past bij de woning. Wij letten hierop en kijken dus of u alleen- of samenwonend bent, met of zonder kinderen.
 • De aanwezigheid van huisdieren (indien relevant voor de aangeboden woning);
 • Leeftijd (indien relevant voor de aangeboden woning).
 • Als de ontvangen inschrijvingen identiek zijn, dan geldt als laatste criterium de volgorde van aanmelding

Op grond van de ontvangen inschrijfformulieren en bewijsstukken worden er in overleg met de verhuurder in principe (maximaal) drie kandidaten uitgenodigd om de woning te bezichtigen. Indien er na de bezichtigingen meerdere kandidaten de woning willen huren, dan beslist de verhuurder – eventueel na een ontmoeting – op basis van de selectiecriteria welke kandidaat wat hem betreft de meest passende is en de woning toegewezen krijgt. In de regel zal dit de kandidaat met de beste financiële uitgangspositie zijn.

Valt de keuze in principe op u, dan voeren wij een aantal laatste controles uit. In het kader van deze laatste screening worden de volgende aanvullende gegevens gevraagd (middels de NVM Woontoets welke wordt uitgevoerd door de firma Validata):

 • Identiteitsdocument
 • Kredietcheck
 • PEP-check, sanctielijst en negatieve media-check


Meer informatie over de screening vindt u op https://validatagroup.com/nl/ik-word-gescreend/

Toewijzing en huurovereenkomst

Als de woning naar aanleiding van de bezichtiging en een positieve NVN Woontoets aan u wordt
toegewezen, dan laten wij u dit uiteraard weten. U krijgt dan een huurovereenkomst aangeboden. Voor de huurovereenkomst wordt uitgegaan van de modelhuurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen zoals door de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) vastgesteld (zie roz.nl).

Afwijzingen

Als een kandidaat wordt afgewezen, dan maken wij dit kenbaar aan de kandidaat. Tevens zullen wij motiveren waarom de keuze voor de gekozen kandidaat is gemaakt.

De getroffen maatregelen ter voorkoming van woondiscriminatie

Ons hele kantoor is bekend met deze werkwijze. Onze medewerkers zijn geïnformeerd  over de werkwijze en worden hierbij begeleid, zoals bijvoorbeeld door het volgen van relevante cursussen en opleidingen ter voorkoming van woondiscriminatie. Wilt u als kandidaat-huurder meer informatie lezen over het voorkomen van woondiscriminatie? Zie onderstaande links:

Aanpassing werkwijze

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.

heeft u een vraag of opmerking? Stuur ons
een bericht!

× sluiten